Inici Política i Societat L’octubre, un mes intens…

L’octubre, un mes intens…

1359

Hem viscut un mes d’octubre convuls i intens, fruit de la pròpia dinàmica interna de l’Ajuntament i, sobretot, arran de tots els moviments que estem vivint a peu de carrer i a les envestides fortament repressives que rebem com a resposta. A continuació, intentem sintetitzar el que s’ha tractat en els dos últims plens amb la sensació (creiem que ben generalitzada) que sembla que aquest darrer mes que hem passat s’hagi allargat in aeternum en el temps.

En el Ple d’ordenances, es van tractar les modificacions de les ordenances fiscals de Llagostera per a l’any 2020 i com el seu objectiu és mantenir un nivell d’ingressos suficient de l’Ajuntament però dotant-les de contingut social i polític. Per fer-ho s’ha acordat un augment d’alguns impostos acompanyat d’un increment de les bonificacions per baixos ingressos. Aquesta modificació de les ordenances també suposa la consolidació i el foment de polítiques mediambientals destinades a la reducció de residus, a la millora en la recollida selectiva o de l’impacte del canvi climàtic, i proposen mesures encaminades a la mobilització del parc d’habitatges buits del municipi. A continuació passem a repassar els canvis més rellevants.

Pel que fa a l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, si bé suposa un increment de la quota respecte al padró de 2019 del 4,55% en immobles urbans i del 3,85% en immobles rústics, s’amplia el límit per poder accedir a bonificacions per família nombrosa i es fixen uns ingressos màxims de la unitat familiar a partir dels quals es pot tenir dret a acollir-s’hi, de manera que en quedaran excloses les famílies nombroses amb ingressos elevats. D’altra banda, es proposen dues mesures en matèria d’habitatge per incentivar la mobilització dels habitatges buits, de manera que la bonificació de la quota per posar el pis en la borsa de lloguer social municipal s’amplia fins al 95%, i s’estableix un recàrrec del 50% de la quota per a aquells habitatges que es trobin permanentment desocupats i que, en conseqüència, incompleixen la seva funció social, per la qual cosa es farà necessari crear un registre d’habitatges buits. Per a les persones propietàries, això vol dir que els sortirà més rendible posar l’habitatge en lloguer (i encara més si ho fa amb un lloguer social) que no pas tenir-lo buit, mesures amb què es pretén mobilitzar almenys una part del parc d’habitatges buits. L’increment de la recaptació que es preveu en rústica (uns 9000 €) es destinarà íntegrament a la millora de camins del medi rural.

Pel que fa a la taxa d’escombraries s’ha aprovat una pujada en termes generals del 5%, i d’un 10% per a aquelles activitats que produeixen més residus, com són grans superfícies comercials i restaurants. S’incorpora una diferenciació per superfície per a bars, pubs i similars (de fins a 50 m2 i de més) i es crea una nova taxa per als habitatges d’ús turístic pel major impacte potencial en la recollida de residus. Aquesta puja es veu compensada amb bonificacions de fins al 40% de la quota per a aquelles persones que facin una correcta recollida selectiva i, com a novetat, també per a les persones i comerços que realitzin polítiques de minimització de residus en aplicar criteris de prevenció d’envasos i polítiques de residu zero. Per tant, ja no serà necessari generar molts residus per accedir a la bonificació, sinó que serà possible obtenir-la generant-ne de pocs. Abans d’acabar l’any l’Àrea de Medi Ambient establirà els requisits per poder accedir a aquestes bonificacions de ‘Compromís Residu Zero’ per a comerços i particulars. També s’igualen al 40% les bonificacions màximes acumulables en totes les diferents zones de recollida i s’augmenten les bonificacions per compostatge domèstic. No podem oblidar el fet que l’Agència de Residus de Catalunya augmenta any rere any el cànon per al tractament de residus, és a dir, per cada tona de rebuig que produeix el municipi i que es porta a l’abocador, i que serà d’un 14% per al 2020. La importància de reduir residus té sobretot un component mediambiental, però la seva vessant econòmica també cal considerar-la pel seu fort impacte. En conseqüència, avançar cap a la reducció de residus i per una bona recollida selectiva és cabdal per al municipi i ens implica a tots i a totes. Finalment, alhora que s’augmenta la bonificació per a aquelles persones amb baixos ingressos, aquesta queda condicionada al fet d’haver sigut receptors d’alguna bonificació per bona gestió de residus l’any anterior. És a dir, la reducció de la taxa per motius econòmics anirà lligada a una bona selecció o minimització de residus urbans.

L’ordenança reguladora de la taxa pel registre i recollida d’animals de companyia adequa els imports (10-80 €) per la recollida dels animals que estiguin en el dipòsit municipal en funció del temps que l’animal s’hi estigui. Fins ara l’import era únic i estava fixat en 80 €.

Una altra novetat d’aquestes ordenances és que per primer cop es posarà una taxa pels caixers automàtics d’entitats financeres que es troben en les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública, de 1000 € per any.

Cada vegada més veïns i veïnes demanen pintar una línia groga davant del seu gual. Doncs bé, per racionalitzar aquesta demanda, s’afegeix una taxa per al pintat de la línia i, en el cas que la línia groga resulti de major llargada que el gual, la taxa que es cobrarà serà en funció de la llargada d’aquesta línia.

En relació a la taxa per a la prestació de les llars d’infants s’aplicarà un increment en alguns conceptes d’un 6-9% per al curs escolar 2020/2021, mentre que d’altres no es modifiquen. Per contra, per adequar les quotes a la realitat d’aquelles famílies que hi porten els nens i nenes només al matí o a la tarda, s’incorpora també una quota de matins o tardes, a un preu més reduït que la quota amb horari base de 6 hores. No és cap secret que la intenció d’aquest govern és començar a aplicar la tarifació social el més aviat possible, però per la seva complexitat no es podrà aplicar per al proper curs. Val a dir de pas que el compromís d’obertura de les dues llars suposa un important esforç econòmic per a l’Ajuntament, però tenim la ferma voluntat de continuar prestant el servei de les llars d’infants municipals de manera racional, eficient i amb un servei de qualitat. Però volem denunciar que aquest esforç municipal no hauria de ser tan elevat si la Generalitat assumís el seu compromís en el finançament de les llars d’infants, que recordem que hauria de ser d’uns 1800 € per alumne, i que en els darrers anys ha sigut de 0 €.

L’oposició ens ha criticat especialment que l’augment del 4,55% de l’IBI era excessiu, sobretot perquè alguns fan de la contenció fiscal la seva bandera. Creiem que faríem bé diferenciant entre contenció fiscal i un augment abusiu dels impostos, en el sentit que si es volen fer polítiques per a uns serveis públics de qualitat cal pensar que tenir uns impostos suficients és necessari per mantenir-los. Malgrat ser sempre una mesura impopular, no ens ha de fer por incrementar-los alhora que s’apliquen mesures correctores per a aquelles persones de major vulnerabilitat, que és el que fan aquestes ordenances. Una altra política, la de les dretes, seria no apujar impostos mentre les despeses a què l’Ajuntament ha de fer front van pujant, per després tancar serveis al·legant que no surten els números, de manera que als serveis només puguin accedir els de sempre, els que se’ls poden pagar. La nostra política va per un altre camí, pel camí que els diners no siguin obstacle insalvable per tenir accés als serveis públics municipals i per poder lluitar, en la mesura en què ens sigui possible, perquè es garanteixi el dret a l’habitatge a preus assequibles i mesures mediambientals que ens beneficiïn a totes i a tots.

Després del Ple extraordinari d’ordenances, vam tenir un ple ordinari carregat de contingut entre temes de funcionament intern  i unes quantes mocions que vam presentar tant nosaltres com a equip de govern com els grups de la oposició.

Es van aprovar els dos dies festius que els establiments comercials podran obrir el 2020 que seran el 10 d’abril i el 27 de desembre. Cal destacar que aquesta decisió s’ha fet de forma participativa ja que s’ha demanat l’opinió dels treballadors i direcció d’aquests centres comercials.

En el Ple també es va aprovar inicialment la modificació de diferents articles de l’ordenança de sorolls i intentar corregir, així, alguns problemes que sorgien de l’ordenança vigent com la regulació de la zona de càrrega i descàrrega, la megafonia, les obres de construcció que es realitzen durant els dies festius o bé la necessitat de regulació del soroll en les festes i també durant la Festa Major. Hem de destacar que aquestes propostes s’han fet a través d’una metodologia participativa tenint en compte els diferents grups polítics, comissió tècnica, Unió de Botiguers…

Es van aprovar les bases reguladores de 3 places diferents. Una d’aquestes és la de bibliotecari que és en règim de funcionari ja que ha quedat vacant després d’una jubilació i ara està coberta de forma interina. Les altres 2 places són una de tècnic d’orientació laboral i un altra de tècnic de participació ciutadana i, en aquests casos, estaran condicionades  i es cobriran si rebem finançament del SOC, ja que l’estabilitat pressupostària no ens permet fer-ho si no és d’aquesta manera.

Com hem explicat anteriorment, va ser un Ple carregat de mocions ben variades i amb temàtiques ben diferents. El grup de PSC-CP va presentar-ne una en relació a la necessitat de fer un Pla de mobilitat i pla de seguretat viària i, malgrat que faltava concreció i veure les particularitats del nostre municipi, vam votar-hi a favor ja que en el nostre programa de govern ja hi consta i creiem en la necessitat de poder realitzar un pla de mobilitat tenint en compte diferents agents implicats (tècnics, veïns, Unió de botiguers…)

El grup de Junts per Llagostera va presentar dues mocions. Una que es referia a les remuneracions que cobren  els grups de la oposició i en la qual denunciaven que hi havia un greuge cap a els regidors de l’oposició. El nostre vot va ser contrari, es va argumentar que la forma de remuneració que tenim en aquest mandat és igual per l’equip de govern i l’oposició ja que cobrem les mateixes assistències en els òrgans en els quals participem.  Vam mostrar perplexitat en aquesta moció perquè la forma de pagament d’assistències actual és igual a la que s’estava duent a terme ja en l’anterior mandat on Junts per Llagostera (abans Convergència) governaven.

En l’altra moció que van presentar Junts per Llagostera, sobre reactivar les accions de promoció econòmica dirigides a establir el Pla de dinamització comercial, el nostre vot també va ser contrari. Els arguments que presentaven no s’adequaven a la realitat ja que no ha quedat aturat cap projecte: en relació al Pla de dinamització comercial s’està a l’espera de poder fer públics els resultats, ‘Llagostera mercat proper’ està a la Fase 1 i estem pendents de convocar la taula de promoció econòmica, però abans cal crear-la perquè amb l’equip de govern anterior  no s’havia fet.

Des de l’equip de govern (ERC i CUP-ALL), vam presentar una moció en defensa de Rojava i la defensa de la pau a l’Orient Mitjà deixant molt clar que, malgrat sigui un tema que fuig de la nostra competència purament municipal, tenim el deure ètic d’aixecar la mirada del nostre territori  i denunciar els conflictes i injustícies que estan passant en l’actualitat. El que està succeint al Kurdistan amb els atacs turcs i com l’Estat espanyol n’és còmplice és una barbaritat que cal condemnar.

I així acaba la crònica del Plens de l’Octubre, temps de castanyes, de panellets i de revoltes; amb moltes ganes de continuar la tasca que hem iniciat al govern i poder anar desgranant mica en mica les nostres polítiques socials, participatives, ambientals… sense deixar de tenir un peu al carrer que és la nostra essència i el nostre gran capital.