Inici Política i Societat Els comptes clars

Els comptes clars

2774

Quan després de 12 anys formant part de l’equip de govern de l’ajuntament un decideix enretirar-se, el millor que pot fer és allunyar-se del soroll polític i gaudir de la pau del sofà de casa.

Malgrat l’amable oferiment d’El Butlletí de Llagostera per poder fer sentir la meva veu, no he volgut fer articles sobre els primers passos del nou Ajuntament. Naturalment, tinc la meva opinió, però el respecte institucional aconsella que els qui marxen no interfereixin la feina del govern i l’oposició entrant, a qui desitjo sort i encerts per a aquest mandat.

Per això m’ha sorprès l’escrit en què l’equip de govern rebat les crítiques que li han fet per l’increment dels d’impostos de Llagostera, sembrant dubtes sobre la situació econòmica que s’han trobat a l’entrar a l’Ajuntament. El govern municipal justifica la pujada d’impostos per al 2020, amb el següent argument:

“Nosaltres som defensors d’una fiscalitat progressiva, de la funció redistributiva del impostos i partidaris d’impulsar les polítiques socials que entenem que necessita la nostra població. Els increments en els impostos i taxes que hem aprovat no són ni un capritx ni el fruit d’una gestió frívola. Són l’exercici de responsabilitat i de rigor d’un equip de govern que en temps de vaques magres s’ha trobat un pressupost escurat, enormes dificultats socials a les quals no s’havia fet front  i una preocupant sequera en la transferència de recursos provinents dels ens supramunicipals.”

Atesa la meva condició d’exregidor d’hisenda, han estat moltes les persones que m’han preguntat sobre la salut econòmica de l’Ajuntament, i si era certa aquesta informació així com les manifestacions que feien “sotto voce” alguns regidors de l’equip de govern, dient que l’Ajuntament estava en una situació financera delicada i que per això no havien tingut més remei que apujar els impostos.

Per tal d’aclarir dubtes, he escrit dos articles que es complementen: “Els comptes clars” i “Els comptes que cal aclarir”, amb informació fàcilment contrastable per tal que cadascú pugui treure la seva opinió, remarcant que les manifestacions que hi faig són estrictament personals i només em representen a mi.

Quina és la situació econòmica de l’Ajuntament de Llagostera?

Unes quantes dades per situar com està econòmicament l’ajuntament de Llagostera. Corresponen a pressupostos liquidats i es poden trobar a la web de la sindicatura de comptes.

Compte general Ajuntament de Llagostera Exercici 2018

(Font de les dades: Sindicatura de comptes)

Resultat pressupostari 798.282,05 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.216.474,77 €

 

El darrer compte general aprovat per l’ajuntament de Llagostera és el de l’any 2018 i ens dona un resultat pressupostari de 798.282,05 euros i un Romanent de tresoreria per a despeses generals de 1.216.474,77 euros.

 

En el període 2015-2018 s’han fet inversions per 5.217.524,56 euros i al pressupost 2019 se’n preveuen 3.535.388,95 euros. S’han finançat sense que s’hagin hagut d’incrementar els impostos. Ben al contrari. En els darrers 4 anys (2019 inclòs), la majoria de tributs de Llagostera no han variat i els rebuts de l’IBI han pujat un 1,2%, quan l’IPC ha estat del 3,4%. En termes reals, descomptant la inflació, l’IBI de Llagostera ha baixat un 2,2% durant aquest període.

Si ampliem la mirada, podem veure que en els darrers 12 anys (2007-2018) s’han fet inversions per un import de 29.203.570,27 des quals només un 9,3% han estat finançades pel Pla de barris.

Des de l’any 2007 tots els pressupostos s’han liquidat sense dèficit, malgrat que en aquest període hem viscut la pitjor crisi econòmica que s’hagi conegut en democràcia. Pel que fa a l’endeutament, s’ha reduït 417.814 euros (un 16,34% menys) i hem passat d’un deute per habitant de 350 euros l’any 2007 a 258 euros el 2018 (un 26% menys). En el pressupost 2019 el deute per habitant previst és de 240 euros i el deute 1.979.642 €

  2007 2018 Reducció % Variació
Rati deute viu 48,43% 22,87% -25,56 -52,77%
Deute 2.556.354 2.138.540 -417.814,66 -16,34%
Deute x habitant 350 € 258 € -91,77 € -26,26%

Font de les dades: Xifra Ddgi

La cerca de recursos en altres administracions i la gestió dels propis de l’Ajuntament de Llagostera, han permès finançar un procés de transformació que ha beneficiat a tot el poble. Tot això no hauria estat possible sense la feina de l’alcalde i els regidors del govern, ni sense el suport i el rigor professional dels tècnics de l’àrea d’hisenda i recaptació, a qui cal agrair la feina feta i que no es mereixen ser posats en dubte. 

 

Com està Llagostera en comparació amb les poblacions del voltant?

Mirem alguns indicadors que ens permetin comparar l’ajuntament de Llagostera amb dades de la comarca del Gironès:

Magnituds econòmiques Llagostera Comarca Gironès % s/comarca
Ingressos corrents / habitant 1.127 1.065 5,82%
Inversió / habitant 101 82 23,17%
Deute / habitant 258 438 -41,10%
Deute / Ingressos corrents 23% 41% -44,34%
Reducció del deute 2018 v2017 -10,70% -9,26% 15,55%

Font de les dades: Xifra Ddgi

Com es pot comprovar, els ingressos per habitant que té el pressupost de l’ajuntament de Llagostera són superiors en un 5,82% als de la comarca del Gironès i la inversió per habitant és un 23% superior a la de la comarca.

Pel que fa a l’endeutament, les dades de Llagostera són molt bones i cal destacar-les, ja que el percentatge de deute sobre els ingressos el 2018 és només d’un 23%  (el límit legal és del 110%). L’any 2018 el deute es va reduir un 10,7%, un 15% més que la comarca.

Si mirem els pobles més propers, el deute per habitant de Llagostera se situa per sota del de poblacions properes com Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Girona o Vidreres. Comparat amb la comarca del Gironès (438€) o el de la província de Girona (460€), el deute per habitant de Llagostera està més d’un 40% per sota.

 

Font de les dades: Xifra Ddgi.           

 

El pressupost municipal s’executa d’acord amb la voluntat de qui governa

És una obvietat, però cal dir-ho: el pressupost es fa per ser executat. I el fa qui governa, d’acord amb el seu programa electoral. Quan hi ha un canvi de govern, l’execució del pressupost l’acaba un equip diferent del que l’ha redactat, que es troba actuacions fetes, en curs i d’altres a punt d’estrenar. Sorprendre’s que a mig any hi hagi un gran nombre de despeses compromeses i afirmar que s’han trobat “un pressupost escurat”, demostra molt poc coneixement del funcionament d’un Ajuntament.

Aquest “pressupost escurat” és el mateix que ha permès, per exemple, canviar la gespa i l’enllumenat del camp de futbol municipal (al mes de juny), trobar-se redactat el “Pla per a l’enfortiment de l’activitat comercial i turística a Llagostera” (presentat recentment) o acabar la darrera fase del Pla de Barris, que inclou la línia de 30.000 euros en subvencions per renovar façanes o 100.000 euros per millorar l’accessibilitat a l’Ajuntament.

Per qui tingui dubtes de com s’han trobat els comptes, en el darrer ple del mandat 2015-2019, celebrat el dia 29/05/2019, es va deixar constància en l’acta de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Llagostera i el resultat que donava era positiu. El que hagi passat des de llavors, ja és responsabilitat del nou equip de govern.

Quan un s’enfronta a la redacció d’un pressupost, aviat descobreix que una cosa es voler fer moltes coses i l’altra és tenir els recursos necessaris per a fer-les totes. Si volen executar despeses diferents, d’acord amb el seu programa, només cal que es posin a treballar i aprovin el pressupost 2020.

En tot cas, molt poc escurat devia estar el pressupost quan hi havia 1.216.474,77 € de romanent per a despeses generals que ha permès, per exemple, fer al mes de setembre una modificació de crèdit de 114.900 euros amb càrrec al romanent o incrementar la plantilla creant una nova plaça de treball que no estava prevista en el pressupost 2019.

Hi ha insinuacions que més valdria estalviar-se, si el que realment es vol és informar i no desviar l’atenció.

 

En resum: A Llagostera s’ha liquidat el pressupost, durant 12 anys, amb un resultat pressupostari positiu, al 2018 el romanent de tresoreria és de 1.216.474,77 €, tenim molt poc nivell d’endeutament i un deute per habitant inferior al de les poblacions més properes. Pel que fa al pressupost 2019, la liquidació a juny era positiva i s’han pogut fer modificacions de crèdit gràcies a tenir romanent de tresoreria disponible per a despeses generals. El que passi el segon semestre de l’any serà responsabilitat de l’actual govern.

Això no són opinions, són comptes clars amb dades liquidades i contrastables, per tal que cadascú es pugui fer una opinió de quina és la situació econòmica de l’Ajuntament de Llagostera.

Properament, parlarem dels comptes que cal aclarir.