Inici Política i Societat Un pressupost no només per afrontar les conseqüències de la covid-19

Un pressupost no només per afrontar les conseqüències de la covid-19

1102

Com sol ser habitual, el ple de desembre és el ple on es discuteix el pressupost municipal per a l’any vinent, i esdevé una oportunitat única per discutir de política i, en concret, sobre com es va dibuixant el programa de govern en números i que serveix, a vegades, per confrontar els diferents programes i, d’altres, per fer crítiques plenes de contradiccions.

Repassem en termes globals el pressupost aprovat inicialment per al 2021. El pressupost de l’Ajuntament puja a 9.492.500€ que, sumats a 1.374.000€ de pressupost per a la  Residència Josep Baulida, donen lloc a un pressupost total consolidat de 10.866.500€. Si ens centrem exclusivament en el de l’Ajuntament, aquesta xifra representa un increment del 17.4% respecte el 2020. Les inversions totals previstes suposen 1.609.350€, un 276% més que el 2020, les quals es finançaran en part amb un crèdit a llarg termini de 1.215.000€. Tot plegat situarà el deute viu de l’Ajuntament en un 34,72%, molt per sota encara del màxim permès del 110%.

Val a dir que la suspensió de la regla de la despesa per als anys 2020 i 2021 ha facilitat la possibilitat d’aquest major endeutament. De fet, des de l’Ajuntament s’havia demanat en diferents ocasions la derogació o modificació de la llei d’estabilitat pressupostària, més coneguda com a llei Montoro, en el sentit que els ajuntaments poguessin disposar lliurement dels seus romanents i que aquells amb una economia sanejada poguessin augmentar el seu endeutament. Pensàvem, i pensem, que no té cap sentit que un Ajuntament com el de Llagostera, amb un endeutament relativament baix, no pugui augmentar-lo per poder desenvolupar polítiques d’inversions en benefici de la ciutadania en general i, en particular, de les classes populars, que van ser les més afectades per la crisi del 2008 i ho són en la nova crisi que està causant la pandèmia de la covid-19.    

Els números per al 2021 són un bon reflex d’això que diem. És ben sabut que les polítiques d’habitatge públic són un dels nostres pals de paller. Per posar un exemple concret d’aquests números, podem dir que la despesa en promoció i gestió d’habitatge de protecció pública ha passat de 18.000€ el 2019 (darrer pressupost del PDeCat) a 235.175€ previstos per al 2021, suposant un increment del 1207%!    

Les polítiques d’habitatge també es deixaran veure en els ingressos, en aplicar el recàrrec del 50% a l’IBI dels habitatges de grans tenidors que portin buits més de dos anys d’acord amb el registre de pisos buits de la Generalitat, a més de l’aplicació d’altres sancions previstes per la llei per l’incompliment de la seva funció social. Tant de bo aquests pisos passessin a engruixir el parc de lloguer a un preu assequible, però ho veiem poc probable a curt termini degut al de sobres conegut afany especulatiu d’aquests grans tenidors. En previsió, els aplicarem aquests estímuls econòmics per tal que prenguin consciència de la funció social de l’habitatge i no els tractin com una mera mercaderia.

La internalització d’alguns serveis que fins ara estaven externalitzats també volem que sigui una realitat l’any vinent, per això hem previst un augment de plantilla per tal de recuperar la gestió directa del servei de jardineria, del manteniment de l’enllumenat públic i de l’estacionament limitat, que aquest any finalment no s’ha pogut fer. Es reforçaran també les àrees de medi ambient, urbanisme, esports i la brigada municipal. 

La despesa en polítiques socials també ha augmentat un 5,5% respecte al 2020, però de ben segur encara pujarà més quan sapiguem les dimensions de la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia en les persones i col·lectius més vulnerables. De moment, la partida destinada a les conseqüències de la covid-19 no està, ni molt menys, tancada, i s’incrementarà en funció de les necessitats i les possibilitats de l’Ajuntament. 

Paral·lelament, s’incrementa la dotació pressupostària en alguns projectes, sobretot els que incideixen en una vessant comunitària. Avui més que mai, ens calen projectes que ens interpel·lin com a grup, que aflorin els sentiments de pertinença i cohesió com una eina molt efectiva per pal·liar els efectes de la pandèmia que tenim a sobre. Alguns exemples són l’augment de les subvencions destinades a entitats per poder donar suport a la gran tasca que es fa des del tercer sector, la consolidació d’espais de socialització per infants com el servei diürn, la remodelació dels horts socials cap a un projecte comunitari i d’intercanvi i la redacció i implementació del Pla local d’igualtat.

D’aquelles inversions que esmentàvem abans potser en podríem destacar algunes finançades pel PUOSC, que inclouen la climatització de les llars d’infants amb panells solars, la canalització del rec entre els carrers Vidreres i del Molí o la reforma de l’edifici de la zona esportiva la Canyera, però n’hi ha moltes altres.

Com hem repetit diverses vegades, preveiem la incorporació de les urbanitzacions de la Canyera, la Mata i Mont-rei i els veïnats petits al sistema de recollida porta a porta, per la qual cosa s’ha considerat també la inversió necessària en casetes i cubells d’escombraries, que hauria de comportar una millora de la recollida selectiva en aquests sectors i una millor imatge de les àrees de contenidors en aquestes urbanitzacions.

En definitiva, sense ser el pressupost ideal que ens agradaria, sí que representa un avenç respecte al del 2020, que ens permetrà encarar amb optimisme el desenvolupament del nostre programa de govern.