Inici Política i Societat Les ordenances fiscals recullen les millores previstes en el sistema de recollida...

Les ordenances fiscals recullen les millores previstes en el sistema de recollida d’escombraries

703

Enguany el típic ple d’octubre d’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals s’ha traslladat a començament de novembre, convertint-se en un ple extraordinari.

A part de l’aprovació d’un punt de mer tràmit, la principal discussió ha estat entorn a la modificació de les ordenances fiscals, que han estat aprovades per unanimitat de tots els grups municipals.

Així, cal destacar que l’IBI continua congelat per al proper any. S’han proposat però diversos canvis en el redactat d’alguns articles en el sentit d’evitar duplicitats o la incorporació d’alguns aclariments, i es detallen explícitament les condicions per justificar les característiques de les instal·lacions dels sistemes d’aprofitament tèrmic i de generació d’energia elèctrica per tal d’evitar confusions sobre quins documents són necessaris per sol·licitar i obtenir aquesta bonificació.

Altres ordenances fiscals com la que regula l’impost de vehicles o el de construccions s’han actualitzat mínimament. En canvi a la de la plusvàlua s’han introduït uns increments en els percentatges de càlcul ja que estaven molt per sota dels màxims legals, tot i que amb la darrera sentència del Tribunal Constitucional que anul·la precisament els articles referents al mètode automàtic de càlcul no sabem ben bé com quedarà. Sembla però que el govern de l’Estat està treballant en una reforma de l’impost perquè els municipis no perdin aquests ingressos. Estarem amatents.

Com gairebé cada any l’ordenança fiscal que més canvis incorpora és la de la taxa de recollida i gestió de les escombraries. Aquest any l’increment proposat recull les millores que es començaran a aplicar en el sistema de recollida d’escombraries municipal a partir del mes de desembre de 2021 i que els podem resumir en:

– Incorporació de les urbanitzacions de la Canyera, la Mata i Mont-Rei al sistema de recollida Porta a Porta (PaP) amb el mateix calendari que el nucli i Llagostera Residencial.

– Incorporació dels veïnats de Cantallops, Creu de Serra, Ganix, la Mata i Pocafarina al sistema de recollida PaP, però amb una freqüència de recollida reduïda.

– Millora de les àrees de contenidors de les urbanitzacions de Font Bona i Selva Brava i dels veïnats de Gaià, Bruguera, Panedes, Llobatera i Sant Llorenç amb la instal·lació de contenidors intel·ligents amb control d’accés mitjançant un dispositiu magnètic i posterior tancament d’aquestes àrees amb un tancat de fusta, també d’accés exclusiu per als veïns, per tal de reduir el seu impacte visual i millorar-ne l’accés.

– Recollida de la fracció vidre Porta a Porta al nucli, Llagostera Residencial, la Canyera, la Mata, Mont-Rei i als veïnats de Cantallops, Creu de Serra, Ganix, la Mata i Pocafarina, i retirada dels contenidors de vidre del carrer.

L’increment general aprovat és del 4%, i d’aproximadament un 110% per als habitatges que fins ara estaven en la zona de recollida rústica (veïnats) que, d’altra banda, seran els habitatges més beneficiats per les millores implementades. No obstant la puja, totes les zones de recollida podran obtenir ara un 30% de bonificació per participació en la recollida selectiva, ja que el nou sistema de recollida en contenidors permetrà saber el número d’aportacions fetes de les fraccions FORM, envasos i resta. Si a aquesta bonificació se li sumen d’altres per altres supòsits com estar inscrit en el programa de compostatge casolà o per l’ús de la deixalleria, la bonificació total màxima pot arribar al 40% de la taxa.

D’alguna manera el que pretén aquest sistema de bonificacions és premiar la correcta recollida selectiva creant consciència de què participar en la selecció de residus o reduir-los té recompensa, alhora que deixar palès que no participar-hi suposa no poder gaudir de cap bonificació, per l’increment de cost que suposa la gestió dels residus mal seleccionats.

La pujada de la taxa també recull l’augment de l’11,3% del cànon de residus per part de l’Agència de Residus de Catalunya.

Lògicament la introducció de tots aquests canvis ha implicat una nova redacció de l’article relatiu a les bonificacions per tal d’adequar-lo a la nova realitat de les zones i sistemes de recollida.

De tota manera, no ens cansarem d’insistir en què cal prendre consciència de què encara més important que la recollida selectiva és la reducció i minimització dels residus que generem i, en aquest sentit, continua la bonificació per participació en la campanya “Compromís Residu Zero” per a aquells habitatges que no arribin a les aportacions mínimes d’alguna de les fraccions de recollida selectiva (FORM o envasos) per motius de generació mínima de residus en aplicar criteris de prevenció d’envasos i residu zero.

Pel que fa la taxa de tinença d’animals de companyia s’incorporen modificacions que recullen els acords de la moció presentada al gener pel grup municipal de JxLl, i aprovada per unanimitat, perquè determinats col·lectius quedessin exempts del pagament de la taxa i s’estableix un preu inferior per a gats i fures.

L’aprovació de la nova ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses a la via pública ha comportat la modificació de la taxa de terrasses i la taxa per l’ús d’equipaments esportius s’adequa per fer-la assimilable als preus de mercat, afegint la possibilitat de llogar els equipaments municipals del camp de futbol, pavelló d’esports i local polivalent amb il·luminació o sense o fent ús o no dels vestidors, en el cas del camp de futbol i del pavelló d’esports.

Finalment, l’article 8 de la taxa de les llars d’infants s’actualitza íntegrament.