Inici Política i Societat Ordenances 2022: un vot de confiança a l’equip de govern, a l’espera...

Ordenances 2022: un vot de confiança a l’equip de govern, a l’espera dels pressupostos

1073

Sempre que ens acostem a finals d’octubre esperem amb atenció que arribi el projecte de noves ordenances pel proper any. Aquesta vegada, coincidint amb una època on encara arrosseguem les nefastes conseqüències que la pandèmia ens ha deixat en clau econòmica i social, però on també encarem el que ha de ser l’inici de la recuperació, esperàvem trobar-hi plasmat aquest equilibri. Farem tot seguit una valoració dels aspectes més destacables.

Pel que fa a l’impost sobre béns immobles (IBI), tot i que enguany no hi ha modificacions en el redactat d’aquest article, voldríem reafirmar la nostra posició expressada durant el ple d’ordenances de l’any passat en el sentit de considerar no procedent  aplicar el recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI als propietaris particulars d’habitatges desocupats. Creiem que cal establir polítiques clares que permetin discriminar els grans tenidors dels propietaris particulars. En plens anteriors hem recolzat les accions dirigides a la mobilització del parc d’habitatges en mans de grans tenidors, i en aquest sentit estem a favor d’aplicar aquest recàrrec, però també hem defensat els drets dels petits propietaris.

En aquesta línia considerem inapropiat mantenir el recàrrec del 50% sobre els habitatges buits de forma indiscriminada, i sol·licitem la modificació d’aquest punt de l’ordenança en futures revisions, eliminant el recàrrec als propietaris particulars.

Sobre l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció a motor, cap comentari. Ja es va explicar l’any anterior, i se segueix aplicant el mateix criteri d’allargar any rere any el nombre d’anys necessaris per tal de gaudir de la bonificació. Estem d’acord d’establir un límit de 30 anys.

 També estem d’acord en la revisió de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que es coneix com la plusvàlua. Compartim que és necessari l’increment plantejat, que ajusta els percentatges de gravamen als municipis del nostre entorn. Ara bé, un cop coneguda la sentència del Tribunal Constitucional, demanem que en l’elaboració dels pressupostos es tingui en compte l’impacte negatiu que suposarà, aplicant un criteri de prudència.

Parlem ara de la taxa per la recollida i tractament d’escombraries. Si fa dos anys l’increment va ser del 5% en les recollides porta a porta i l’any passat l’increment aplicat va ser del 10%, aquest any les ordenances incorporen un 4% d’augment.

Però a diferència dels altres anys, en els que el cost de la taxa s’incrementava sense que introduir cap millora en el servei, enguany aquesta puja es justifica per l’extensió del servei Porta a Porta a veïnats i urbanitzacions properes al nucli urbà que fins ara no gaudien d’aquest servei i la millora qualitativa que s’impulsa en la gestió dels residus.

Menció especial a la recollida porta a porta del vidre, que representa per als ciutadans una millora llargament demanada, en un residu de complicada manipulació. A més,  la retirada dels contenidors anteriorment destinats a la recollida d’aquest residu, és també un valor afegit que contribuirà a la millora de la neteja viària.

Per últim, pel que fa a la taxa pel registre, tinença i recollida d’animals de companyia, celebrem que s’hagin incorporat a les presents ordenances la petició que vàrem fer per a que es bonifiqués la taxa a les persones més grans de 65 anys que visquin soles i a les famílies on hi convisquin persones amb algun trastorn.

Fent una valoració de conjunt, podem dir que aquestes no són les ordenances que nosaltres hauríem plantejat, però valorem la contenció en els impostos bàsics i la millora en algun dels serveis essencials com és la recollida d’escombraries, a més de la simplificació del redactat i els requisits d’algunes de les bonificacions. Mostrar un vot de confiança no és abstenir-se, és votar-hi a favor. I això hem fet.