Inici General La vida seguirà després de la Covid-19

La vida seguirà després de la Covid-19

1238

En el darrer ple del mes de juliol des del grup JuntsxLlagostera vam presentar dos mocions, que tot i tractar de temes ben diferents, tenen un lligam comú, com és la preocupació per la defensa de l’entorn natural i de les persones que hi vivim, és a dir tots nosaltres.

El nivell d’explotació al que sotmetem el medi natural, també el més proper a nosaltres,  fa que calgui prendre mesures de protecció, per tal de salvaguardar-lo de possibles agressions: cal evitar els abocaments incontrolats de runa i deixalles, controlar les possibles contaminacions de rius i rieres i prevenir la contaminació acústica i de l’aire, entre altres.  

Això és del tot impossible sense la col·laboració dels ciutadans, que han de constituir la primera línia de protecció i respecte per al nostre entorn natural més proper.

És per aquest motiu que creiem que les polítiques de conscienciació continuades, planificades a llarg termini i dotades dels recursos econòmics suficients, són una de les millors eines de salvaguarda. I per tal d’aconseguir que a Llagostera s’avanci en una eficient i responsable gestió dels residus, i en el respecte pel medi considerem necessari:

  • Millorar la informació a disposició dels ciutadans sobre prevenció en la generació de residus i el seu reciclatge.
  • Informar de les conseqüències negatives pel medi que l’ús incorrecte de productes  generadors de residus perillosos provoca. Aportar dades sobre l’augment de la generació de residus, i informar dels beneficis derivats d’un consum sostenible.
  • Promoure la participació activa en les accions de reducció de la producció de residus de les escoles, comerços, esplais i altres col·lectius.
  • Promoure accions de sensibilització per evitar l’abandonament de residus i evitar la degradació d’espais naturals o urbans, garantint la conservació dels sòls, i promoure’n la regeneració.
  • Promoure accions de sensibilització i formació per fomentar mesures per a la prevenció i la preparació per a la reutilització dels residus.
  • Realitzar cursos de formació i especialització per al personal de l’Ajuntament, especialment per als que hagin d’actuar en l’àmbit de la vigilància i la inspecció.
  • Implantar projectes innovadors en matèria de prevenció de residus.

Som també conscients que aquestes accions per si soles no són suficients, i que cal una reglamentació que permeti sancionar els infractors en aquelles situacions que per la seva gravetat així ho reclamin. Estem doncs d’acord en disposar de forma efectiva d’una eina de dissuasió que estigui al servei del respecte pel medi.

L’altra moció que vam presentar, i que també va ser aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics presents a l’Ajuntament, té per objecte la millora de la qualitat de vida de tots els llagosterencs i llagosterenques.

El nostre municipi compta amb una llarga i destacable tradició esportiva, com demostra el nombre de clubs esportius existents. Disposem de bones instal·lacions, tot i que els darrers anys, i degut a l’increment de clubs i esportistes, algunes d’elles han quedat saturades. L’actual Mapa d’Instal·lacions i Equipaments esportius Municipal (MIEM) que es va aprovar l’any 2008, requereix ara d’una actualització que planifiqui de forma ordenada els objectius d’adequació i desenvolupament, i defineixi les prioritats de les inversions en l’àmbit esportiu.

Cal doncs, abans d’iniciar la confecció del MIEM, fer una reflexió sobre la situació de l’esport al nostre poble i una diagnosi tant de la potencialitat dels equipaments i recursos esportius per tal de trobar les mancances actuals, com per esbrinar les  expectatives de la ciutadania. 

Creiem que la necessària revisió del MIEM és un bon moment per poder fer un pla estratègic de l’esport a Llagostera, i entenem que aquest hauria de sortir d’un procés participatiu que, liderat pel Consell Municipal de l’Esport, reuneixi amb veu i vot representants dels diferents sectors implicats en aquest tema, com els tècnics i responsables municipals, clubs esportius, escoles i centres educatius, empreses esportives i la resta d’agents que integren el món de l’esport a Llagostera. Aquest Pla haurà de definir les línies estratègiques, objectius i programes de treball que establiran les actuacions a realitzar en el futur.

Creiem prioritari que en el si d’aquest debat s’incloguin accions per promoure la inclusió, impulsar l’esport femení i l’esport adaptat, així com ajudar a superar la barrera econòmica per accedir a la pràctica esportiva per part d’alguns sectors de població, entre altres qüestions. Considerem important també dotar d’eines i vetllar per a que els clubs esportius, la majoria dels quals gestionats per les famílies dels esportistes, tinguin garantida la continuïtat.

Volem que l’esport, especialment l’esport base, l’esport escolar, l’esport femení, l’esport popular i l’activitat física en general per a totes les edats, siguin un dels motors d’aquest poble, ja que són innegables els beneficis que la pràctica esportiva aporta a nivell de salut, de cohesió i com a foment de les relacions entre persones i col·lectius.

Relacions entre persones i col·lectius que després de la pandèmia de COVID-19 es veuran fortament limitades, i que des de les institucions hem de vetllar per mantenir i enfortir de forma segura. I en aquest sentit, la generalització de la pràctica de l’esport, amb especial èmfasi entre aquells col·lectius que menys el practiquen, ens sembla una eina especialment adaptada per aconseguir els objectius desitjats.  

Aquestes dues mocions que miren endavant, volen incidir en projectes que s’hauran de desenvolupar en un futur proper, ja que la COVID19, que ha desencadenat una crisi sanitària, econòmica i social, també impulsarà importants canvis en la vida de les persones. I aquest canvis s’hauran de dur a terme de forma immediata, però tenint com a premissa innegociable el respecte pel medi i per les persones que hi vivim.