Inici General El pressupost del 2020, amb marca pròpia

El pressupost del 2020, amb marca pròpia

1931

El passat 17 de desembre es va celebrar un dels plens més importants, en què es presenten els pressupost de l’any que està a punt de començar. Per aquest motiu, i malgrat hi havia altres punts a tractar, ens centrarem bàsicament a comentar el pressupost per a l’any 2020.

Després de 6 mesos de governar amb uns pressupostos elaborats per l’anterior grup de govern del PdCat, finalment hem pogut plantejar un pressupost on queden reflectides les nostres prioritats, centrades en una política social tendent a reduir les desigualtats socials i en un model de poble que prioritzi el vianant, en l’impuls de l’economia local, de la defensa del medi ambient i de polítiques d’igualtat de gènere (amb una dotació econòmica expressa en aquest camp), entre altres aspectes. Tot, plantejat des del respecte i la voluntat participativa que sempre ens ha caracteritzat.

És important destacar que l’elaboració del pressupost ha estat costosa, ja que el marge de maniobra, malgrat tractar-se d’un pressupost de més de 8 milions d’euros, és escàs ateses les despeses ordinàries a les quals cal fer front. Malgrat això, la coincidència programàtica en punts essencials amb el nostre soci de govern ha permès fer un treball intens i productiu a l’hora de dirigir els recursos de què disposem a treballar pel nostre model.

Tenint en compte l’escassetat de recursos municipals i la reducció d’ingressos en finalitzar el pla de barris, hem hagut de treballar per reduir costos sense que es vegin afectat els serveis. Per aquest motiu s’ha aconseguit una important reducció en el lloguer de llums de Nadal, que s’ha reduït en més d’un 50%. També s’ha reduït el cost de subministrament elèctric en uns 20.000 euros després de modificar la potència contractada i el cost derivat de contractes amb empreses. Igualment, la revisió de la petició de subvenció al SOC ha suposat un increment del 100% de la subvenció, passant de 70.000 a 140.000 euros.

Tots som conscients de les urgències socioeconòmiques que pateix bona part de la nostra població. Per aquest motiu hi ha un increment molt significatiu de subvencions per reduir les desigualtats socials (amb un increment d’un 25%) i per recerca de solucions als problemes d’habitatge i de pobresa energètica. El Pla Local d’Habitatge que es redactarà anirà en aquest sentit. No oblidem tampoc el compromís de cooperació internacional, per la qual cosa dediquem el 0,7% dels ingressos propis a ajuda al desenvolupament.

La millora de l’economia local passa per l’increment d’oferta de sòl industrial. El pressupost del 2020 té en compte el desenvolupament del sector SUD-11 per aconseguir l’establiment de noves indústries. També plantegem mantenir les ajudes a l’autoocupació i continuem en la nova fórmula aplicada darrerament de mini cursos de formació, en format més breu, que han tingut una gran acceptació. Les actuacions encarades a la formació ocupacional es veuen també reforçades amb les polítiques educatives (PTT, re-aprèn…)

El pressupost del 2020 planteja una sèrie de millores d’infraestructures, sobretot pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques amb l’ampliació de voreres que faciliti la mobilitat segura del vianant. També es planteja treballar per evitar els riscos d’inundacions. Aquest apartat s’incrementa substancialment pel que fa als camins rurals, com ens havíem compromès durant el debat de les ordenances. Finalment, hi ha un augment de 22.000 a 38.000 euros per trobar espais d’aparcament dissuasori.

El paper de les entitats és d’obligat reconeixement pel que fa a la importància i a la dinamització de la vida cultural, esportiva i lúdica. En aquest sentit augmentem les subvencions a entitats en un 5%, tot i que en alguns casos hem quedat per sota dels que desitjaríem. El manteniment de les fires i la promoció cultural a tots nivells ens permetrà mantenir i millorar la vida cultural i associativa a Llagostera.

Les inversions decreixen, ja que ha finalitzat el projecte del Pla de Barris. D’aquest apartat, destaquen les millores en enllumenat, que han de solucionar el problema de les contínues apagades de l’enllumenat públic. També es fa una inversió per disposar de vestidors per a dones, tant en el cap de futbol com a la comissaria de policia. La previsió de 40.000 euros en càmeres de seguretat ajudarà a millorar la seguretat en les urbanitzacions. Finalment, és de destacar la voluntat d’assegurar la millora de la portada d’aigua en alta a les urbanitzacions, per evitar els constants talls d’aigua que hem de patir.

En aquest apartat d’inversions destaca la despesa en plànols i projectes, aspecte necessari per fer les modificacions del planejament per actuacions necessàries a curt i a llarg termini. Forma part d’aquesta planificació les modificacions del POUM per portar l’aigua a les urbanitzacions, la solució a la connexió Canigó-Almogàvers (PAU-2), la solució definitiva al PMU-3 o el desenvolupament de la zona industrial del SUD-11. Aquesta planificació  passa també per l’elaboració d’un mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM), d’un Pla d’Habitatge, d’un Pla educatiu local i del Pla Estratègic 2030.

Pel que fa a les polítiques dirigides cap a la tercera edat, les actuacions són diverses. Es treballarà per donar un nou impuls a la Llar d’Avis i als serveis d’atenció domiciliària, i es continuarà dedicant tots els esforços per fer una realitat a la construcció del nou geriàtric. Els contactes amb l’ACA per aconseguir el document que permeti la construcció del nou edifici a l’avinguda de l’esport en ha de permetre continuar en aquest objectiu primordial de tenir el nou equipament.

Pel que fa a la política participativa, plantegem continuar durant un any l’aportació de 40.000 euros destinada a pressupostos participatius. Tot i que no és el nostre model, ja que creiem que la participació s’ha d’orientar en un altre sentit, mantenim el sistema amb la voluntat de modificar-lo per a la propera anualitat.

Com hem dit al començament, ens centrem únicament en el pressupost, donada la importància i complexitat del tema. Per a més informació, us remetem al podcast de Llagostera Ràdio, on teniu l’àudio de la totalitat del ple:

Esperem que l’any que comença ens permeti fer del pressupost una eina per fer una Llagostera millor. Bon any 2020 per a tothom.