Inici Política i Societat Burocràcia

Burocràcia

2331
L'escena "La casa que fa tornar boig" de la pel·lícula 'Astèrix i Obèlix i les 12 proves'.

DECRET D’ALCALDIA.

Informe emès pel cap de Servei de Patrimoni, en el que hi consten els antecedents, fets i consideracions que seguidament es transcriuen: 

“Aquest Ajuntament és titular d’una petita parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Sant Esteve de les Roures. La superfície, la situació, referència cadastral i altres elements consten en l’expedient.

L’Ajuntament de Sant Esteve de les Roures ha presentat un escrit al registre d’entrada, en compliment de la normativa de neteja de solars, pel qual  requereix a que  procedim a retirar determinats residus, herbes i matolls i deixar aquesta parcel·la en perfectes condicions de neteja i seguretat.

Aquest escrit va ser tramès en un primer moment a aquest Servei de Patrimoni. Dintre les competències del Servei de Patrimoni no figuren les de tractament dels residus, i tampoc compte amb mitjans humans o instrumentals per efectuar aquest tipus d’actuacions, motiu pel qual aquest Servei  va rebutjar l’escrit indicant que havia de ser traslladat als Serveis de Sostenibilitat, que són els que, d’acord amb el cartipàs municipal, ostenten les competències de “neteja viària i recollida, tractament i gestió de residus municipals”.

Set dies més tard els Serveis de Sostenibilitat van rebutjar l’escrit indicant que havia de ser tramès als Serveis d’Urbanisme.

Passats cinc dies, els Serveis d’Urbanisme també van rebutjar l’escrit indicant “correspon a Patrimoni”, motiu pel qual l’escrit va ser retornar una altra vegada a aquest Servei de Patrimoni, que, tal i com s’ha indicat, no té ni competències ni mitjans per aquest tipus d’actuacions.

Davant d’aquesta situació, el Cap de Servei de Patrimoni que subscriu va decidir finalment desplaçar-se ell mateix fins al municipi on està la dita parcel·la per tal de comprovar quin és el seu estat real, i quines son les circumstàncies que han motivat el requeriment de l’Ajuntament de Sant Esteve de les Roures.

En la visita efectuada es va poder comprovar el següent:

1.- La parcel·la forma part d’un espai obert dins d’un altre terreny de majors dimensions, sense que existeixi una delimitació física que concreti els seus límits.

2.- Dins de la parcel·la hi ha la presència de cert material voluminós, fustes velles, i petites  restes de material de construcció que a simple vista no requereixen d’una actuació amb eines o maquinaria especial, i que tan sols han de ser carregats i transportats a una deixalleria.

3.- No s’adverteix que hi hagi vegetació seca o morta, però sí que existeix abundant vegetació d’herba baixa i arbres que denoten que no s’ha efectuat cap treball de manteniment o desbrossament de la parcel·la des de fa temps.

Per tot això, es considera necessari coordinar els  diferents serveis d’aquest Ajuntament per tal de retirar els residus voluminosos existents, efectuar un desbrossament de la parcel·la i programar les actuacions periòdiques necessàries pel seu manteniment en bon estat,  i delimitar la finca per tal de determinar adequadament els límits de la propietat.”

Vist l’informe anterior,

DECRETO

Primer.- Disposar que des dels Serveis de Sostenibilitat s’efectuï una actuació per tal de retirar els materials i residus sòlids presents a la parcel·la de titularitat municipal situada en el terme municipal de Sant Esteve de les Roures. 

Segon.- Disposar que en el cas que es consideri necessari, els Serveis de Mobilitat prestin la col·laboració necessària per al transport del material que es retiri de l’esmentada parcel·la.

Tercer.- Disposar que els Serveis d’Urbanisme efectuïn una delimitació topogràfica de la finca i incorporin els elements necessaris per a la identificació in situ.

Quart.- Disposar que els Serveis de Jardineria procedeixin a efectuar una actuació de desbrossament de la parcel·la i retirada dels elements vegetals, i que es programi l’actuació periòdica que es consideri convenient per al manteniment de les condicions de neteja, seguretat, salubritat i ornat públic.

Cinquè.- Donar compte de la realització de cada una d’aquestes actuacions al Servei de Patrimoni als efectes de que sigui ell qui comuniqui a l’Ajuntament de Sant Esteve de les Roures el compliment del requeriment.

L’Alcalde

(signatura il·legible)