Inici General Comentari del ple de desembre

Comentari del ple de desembre

727

Com cada desembre, l’equip de govern de l’Ajuntament de Llagostera porta a aprovació el pressupost per al proper exercici, ens trobem en aquest cas davant dels pressupostos del 2022. On hi ha una clara tendència a no saber cap a on anem com ja va passar amb els pressupostos del 2021. Una tendència que es fa cada cop més evident al llarg de tot l’any, durant l’any 2021 ens han anat presentant diferents modificacions de crèdit per a realitzar unes inversions que no s’han realitzat, queden pendents i pressupostades novament pel següent exercici i pendents d’execució per a aquest nou any, i que de fet no queda clar si es realitzaran.

Restem a l’espera de les millores als vestuaris per a la policia local, d’unes noves instal·lacions municipals per encabir el nou jutjat de pau, quin és el futur de la zona blava; si hi haurà el canvi dels horts socials actuals amb una alta demanda, per uns de molt més extensos per encabir més usuaris com serien els nous horts comunitaris i un llarg etcètera que possiblement es queda en paper mullat novament.
Paper mullat que és l’estudi de mobilitat pendent d’inicis del mandat, un estudi que vàrem aprovar per unanimitat en una moció presentada pel nostre grup municipal.

Ho hem reclamat en diverses ocasions, Llagostera ha de millorar la mobilitat, una mobilitat compartida entre vehicles i vianants, necessitem millorar la mobilitat per diferents carrers amb la retirada de barreres arquitectòniques, millores en voreres de carrers estrets, regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal com ara els patinets elèctrics. etc. Cosa que ens va sorprendre que en la comissió informativa de la setmana anterior no ho veien com a prioritari des de l’alcaldia i el canvi d’última hora que en el ple era tot el contrari.
Uns pressupostos que els podríem tornar a definir com a una declaració d’intencions, unes intencions que es queden en el que són, intencions i no avenços.

Valorem positivament l’augment en polítiques socials tant en l’augment del pressupost per a l’atenció a la ciutadania en serveis socials, les subvencions a entitats i l’aposta perquè cap infant es quedi sense realitzar esport i extraescolars a Llagostera.
Un augment de la partida per a dur a terme polítiques en habitatge perquè les famílies en risc d’exclusió social no es quedin sense un sostre on poder viure dignament.
Però restem a l’espera del reglament d’habitatge social municipal, inexistent actualment, necessari per a poder disposar d’habitatges municipals de lloguer social, que actualment per molt que en vulguin dir de lloguer social, són habitatges d’emergència on la temporalitat no d’on una estabilitat d’un habitatge.

No voldríem acabar sense valorar la nova la necessitat de la nova corporació de personal a la brigada municipal, policia local, medi ambient, administratiu, etc.

S’evidencien les tendències en polítiques socials i d’habitatge, però també la tendència a no saber cap a on anem. D’aquí que el nostre vot fos una abstenció.

El que està clar és que l’estat ha complert i ha treballat pel municipalisme augmentant la partida pressupostària de cooperació i trobant una solució a la plusvàlua. Polítiques per a millorar els ingressos locals.