Inici General Comentari del ple de desembre

Comentari del ple de desembre

977

Si per resumir el pressupost de 2021 vàrem dir NO ENTENEM CAP ON ANEM, aquest any, veient el que se’ns presenta per al 2022, podem dir que NO ANEM ENLLOC.

Una nova demostració de continuisme, sense cap idea nova que permeti il·lusionar a  la població ni ofereixi solucions a una crisi postcovid cada cop més evident. S’incrementa la despesa corrent sense un criteri clar, sense planificar els relleus en llocs claus del cos administratiu del consistori i posant en perill l’estabilitat financera de l’Ajuntament a mig termini. Aquest pressupost es dedica a tapar forats i és una nova mostra d’improvisació i de manca de projecte.

Trobem a faltar capacitat i creativitat per aconseguir nous recursos procedents d’altres administracions. En canvi, les despeses recurrents s’enfilen, i per poder afrontar un mínim d’inversió s’ha de recórrer a l’endeutament, ja que de la inversió teòrica pressupostada de més de 925.000 €, l’Ajuntament només n’aporta 45.200 de recursos propis. Dit d’una altra manera, d’un pressupost total de 9.575.000 euros, l’Ajuntament no es capaç de finançar per si mateix ni 50.000 euros de les inversions i només hi aporta recursos propis per import del 0,47% del pressupost. A més l’Ajuntament de Llagostera s’ha de vendre patrimoni per valor de 110.000 € i ha de demanar un préstec per valor de 600.000 € per afrontar les inversions previstes.

Abans de seguir, volem dir que no estem en contra de l’endeutament, si aquest està al servei d’una inversió on estigui clarament definit el retorn que té per als vilatans. I la gran inversió que pensem que s’ha d’abordar és la del Geriàtric. I en aquests pressupostos no s’hi dedica ni 1 €.

Endeutant-nos, com estem fent aquest 2022, per sufragar una despesa que no és puntual, sinó que es convertirà en estructural per als anys propers, amb unes perspectives d’ingressos totalment congelades, ens obliguem l’any vinent i els següents, a mantenir-nos en la mateixa línia de dèficit o bé fer increments significatius d’impostos durant els propers cursos.  

Seguint amb les inversions, volem mostrar els nostres dubtes sobre la capacitat d’execució de les inversions planificades per part de l’Ajuntament, per exemple durant l’exercici 2021 no s’han executat inversions com: la compra del local per al nou jutjat de pau, la compra d’una finca a Llagostera Residencial (que no s’ha formalitzat, ni es farà), l’adquisició i enderroc de Ca la Txé, l’enderroc de “Casa Blanca” o les obres de millora a l’edifici de la policia municipal, entre d’altres.

Creiem que tot pressupost necessita, a més a més d’un procés d’anàlisi i reflexió, una planificació precisa per a garantir l’execució de les partides que s’hi inclouen. I la seva presència en el pressupost comporta un compromís ferm amb la seva execució, que creiem que no s’està complint.

Pel que fa a les inversions incloses en el pressupost del 2022, hi trobem diverses partides derivades de les internalitzacions de serveis, com el de jardineria, amb la compra de vehicles i maquinària diversa. Invertir en aquests elements va en detriment d’altres objectius que considerem més prioritaris. És per això que reclamem, un cop més, que davant qualsevol proposta de futures internalitzacions de serveis, aquestes vinguin acompanyades dels respectius estudis econòmics que justifiquin tant la millora en els costos per a l’administració, com del servei que en rep la ciutadania. Veient això, ens preguntem si aquests pressupostos responen a la necessària optimització dels recursos públics que es pressuposa a qualsevol administració, o bé si es deuen a un criteri purament ideològic d’internalitzar per internalitzar.

En definitiva, creiem que s’ha aprovat un pressupost sense inversió real, gris i poc ambiciós.